Polityka prywatności

I. WSTĘP

Niniejsza polityka prywatności została stworzona dla strony internetowej prowadzonej przez Administratora pod adresem https://poloznanawizycie/. Strona internetowa będzie dalej zwana także „Stroną”.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.


II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest – „Solinea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elizówce przy ul. Szafranowej 6, 21-003 Ciecierzyn, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN. KRS pod nr: 0001038630, NIP 7123284694 oraz nr REGON 061648660 (dalej zwana również Spółką).

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e – mail biuro@solinea.pl lub poprzez adres korespondencyjny wskazany wyżej.

 
III. DANE OSOBOWE

Rodzaje przetwarzanych danych

Podczas korzystania ze Strony w sposób automatyczny zbierane są dane dotyczące Użytkownika, w szczególności w zakresie informacji o dokonywanych czynnościach na Stronie oraz adresu IP. Dane te mogą być zbierane za pośrednictwem funkcjonowania plików cookies. Dodatkowo Użytkownik może podać dobrowolnie swoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celu zapisu na newsletter.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane Użytkowników są przetwarzane w celu:

a) realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w postaci zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Strony, poprawy jakości usług, ochrony praw i dochodzenia roszczeń, działań marketingowych i informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym tylko w celach związanych z prowadzeniem Strony.

Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu administratora, są: podmiot dostarczający systemy chmurowe, agencje reklamowe, dostawcy usług IT oraz narzędzi analitycznych. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom administracji publicznej oraz organom ścigania.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika ze Strony lub przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane osobowe zostały zebrane. Dodatkowo, dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

Uprawnienia Użytkownika w stosunku do jego danych osobowych

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne.


IV. NEWSLETTER

Administrator przesyła newsletter Użytkownikom, którzy dokonali zapisu na newsletter.

Każdy Użytkownik Strony ma możliwość dobrowolnego zapisania się na newsletter. Zapis na newsletter wymaga podania następujących danych:

a) imię

b) e-mail

Dane osobowe Użytkownika w zakresie możliwości realizacji zapisu na newsletter są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w postaci działań marketingowo-informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zapis na newsletter wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej przez Spółkę  za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. ze zm.). Brak przedmiotowej zgody uniemożliwi przesyłanie Użytkownikowi newslettera. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, co będzie skutkowało zaprzestaniem przesyłania newslettera.

Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustalaną przez Administratora.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby przesyłane treści były rzetelne i wiarygodne. Spółka zastrzega jednak, że treści zawarte w newsletterze nie powinny być traktowane jako porady medyczne lub wskazania do leczenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub pozostających w związku z treściami zamieszczonymi w newsletterze.

Użytkownik zapisany na newsletter może zgłaszać na adres Spółki wszelkie nieprawidłowości związane z zapisem na newsletter oraz jego otrzymywaniem.


V. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W ramach Strony wykorzystywane są media społecznościowe w postaci portalu Facebook, TikTok oraz Instagram w celu informowania o działalności Spółki. Kliknięcie przez Użytkownika w zamieszczony na Stronie link do ww. portali społecznościowych (oznaczone logo lub nazwą) umożliwia połączenie treści Strony z profilem Użytkownika na danym portalu oraz przyporządkowanie wejścia na Stronę profilowi Użytkownika, które posiada na danym portalu.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.